Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdier

Skolens værdigrundlag.
Fællesskab - Faglighed - Anerkendelse - Trivsel - Ansvarlighed
 

Fællesskab:

1. Fællesskab er vigtigt fordi …:

 • Det støtter og skaber tryghed for den enkelte.
 • Dannelse og socialisering foregår i interaktion med andre mennesker.
 • Det skaber mulighed for samarbejde og udvikling.
 • Det skaber plads til forskellighed og mangfoldighed og fremmer inklusion.
 • Det giver en følelse af at høre til og kan være meget kraftfuld ved at være en del af noget der er større end én selv og det skaber livsglæde.
 • Det giver flere synsvinkler, udfordringer, synergi og perspektiver.
 • Det giver lyst til og mod på at gå ud og skabe nye vækstfulde fællesskaber.

2. For at fremme fællesskab på Sletten Skole, vil vi:

 • Udvikle fælles traditioner, oplevelser og arrangementer.
 • Skabe en inkluderende kultur.
 • Være loyale overfor fælles beslutninger.
 • Se forskellighed og mangfoldighed som en styrke.
 • Udfordre normalitetsbegrebet.
 • Forpligte hinanden på at tage ansvar for fællesskabet.

3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’ værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Der er humor og glæde.
 • Den enkelte er engageret og deltager aktivt i de fælles traditioner, aktiviteter og arrangementer.
 • Ved at den enkelte tør være sig selv i fællesskabet.
 • Ved at mangfoldighed er et element i vores praksis.
 • Ved at der bliver afholdt forskelligartede kulturelle arrangementer.
 • Ved at ansatte, børn/unge og forældre føler et fællesskab omkring alle børn/unge i klassen/gruppen og på hele skolen.
 • Ved at alle børn deltager i fællesskaber.
 • Der er respekt for, at nogle børn trives bedst i mindre fællesskaber.
 • Vuggestue, børnehave og klub (3.-6. kl.) på afdeling Skovløkken.
   

Faglighed:

1. Faglighed er vigtig fordi …:

 • Barnets almene udvikling, herunder dannelse, er vigtig for dets tilegnelse af ny viden/læring.
 • De basale læse-, skrive- og regnefærdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige
 • progression. Det fordrer, at vi er på forkant med udviklingen i samfundet.
 • Både fagspecifik og almen viden er nødvendig for at uddanne/danne hele mennesker og for at
 • kunne deltage i og forstå samfundsdebatten.
 • Skolen skal formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge.
 • Skolen skal formidle viden, som skildrer alsidigheden i det menneskelige liv.

2. For at fremme faglighed på Sletten Skole, vil vi:

 • Gennemføre vedkommende undervisning og aktiviteter, som motiverer og fastholder nysgerrighed.
 • Skabe rammer og strukturer, der fremmer eksperimenteren, nytænkning, refleksion og kreativitet.
 • Have fokus på hvert enkelt barns/den unges faglige niveau og tilrettelægge derudfra.
 • Udvikle os i fællesskab.
 • Kritisk reflektere over teori og praksis.
 • Gennemføre vidensdeling og anvende den nyeste viden.
 • Indrette lokalerne med forskellige læringsmiljøer, som fremmer optimal læring.
 • Anvende digital viden og nyeste digitale læremidler.

3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’, værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at vi tydeliggør formålet med læringen.
 • Ved at børnene/de unge får en positiv indstilling til at lære og får mulighed for at udvikle deres kompetencer bedst muligt på alle fagområder.
 • Ved at så mange som muligt deltager i skolens udviklingsprocesser.
 • Ved at skolens virke og pædagogik fortsat evalueres.
 • Ved at vi ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Ved at skolen præges af motivation og begejstring.
 • Ved at anvende relevante evalueringsværktøjer.
 • Ved at vi samarbejder i reflekterende praksisfællesskaber og realiserer vidensdeling og
 • vidensudvikling.
 • Ved at vi har læse- og matematikvejledere på alle afdelinger.

Anerkendelse:

1. Anerkendelse er vigtig fordi …:

 • Vi trives bedst og udvikler os bedst og lettest i et klima, der er præget af anerkendelse.
 • Anerkendelsen ligger i, at man bliver taget alvorligt i sit arbejde.
 • Med det anerkendende perspektiv i samværet holder vi et positivt fokus på den 
 • sociale verden, hvor vi øver indflydelse på hinanden, uanset hvad vi gør.
 • Anerkendelse drejer sig om relationer og kommunikation mennesker imellem.
 • Anerkendelse handler om at være nysgerrig og aktivt lyttende, have en god indlevelsesevne til at kunne sætte sig ind i, hvordan andre lever og tænker, altså for en stund at kunne tage en andens perspektiv.

 

2. For at fremme anerkendelse på Sletten Skole, vil vi:

 • Tage udgangspunkt i den enkeltes styrkesider og bygge vores pædagogiske praksis på et ressourcesyn frem for et mangelsyn.
 • Fokusere på relationer, situationer, handlinger og kontekster i forhold til udvikling af  anerkendelse.
 • Fokusere på at have en positiv kommunikation og en frugtbar omgangstone.
 • Udvikle os i fællesskab og skabe positive relationer.
 • Anerkende hinandens forskelligheder.
 • Hvor det er muligt anlægge helhedssyn.
 • Være bevidste om, at det vi fokuserer på, bliver der mere af.
 • Sige det vi ser, ikke det vi tror og vurderer.
   

3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’, værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at vi har en anerkendende kommunikationsstrategi.
 • Ved at det i dagligdagen er tydeligt og mærkbart, at vi anerkender og ikke underkender.
 • Ved at vi handler ud fra, at forskellige aktører har forskellige versioner af virkeligheden og forskellige historier, de vil fortælle. Man kan til enhver tid som menneske følge sin egen historie, men kunsten består i at følge andre menneskers historier og anerkende deres betydning, ikke blot for fortælleren, men som alternativ til en dominerende historie. 
 • Ved at der er en positiv ånd på skolen og man oplever sig hørt, set og accepteret.
   

Trivsel:

1. Trivsel er vigtig fordi …:

 • Det er helt afgørende for, om børnene lærer det, de skal og gerne mere til.
 • Det også er en grundbetingelse for voksne, hvis de skal præstere optimalt.
 • Både de fysiske, psykiske og æstetiske forhold skal være i orden og i balance, hvis indlæringen skal være optimal.

2. For at fremme trivsel på Sletten Skole vil vi:

 • Udvikle respektfulde relationer mellem kolleger, børn/unge og forældre med udgangspunkt i de forskellige kompetencer og roller.
 • Have fokus på livsglæde, gensidig tillid og samarbejde.
 • Have klare forventninger til hinanden.
 • Have særligt fokus på også at gøre frikvartererne til gode oplevelser.
 • Arbejde målrettet med at skabe fordybelse, frugtbare menneskelige relationer og tryghedfor alle.
 • Have fokus på, at alle tager ansvar for den fælles trivsel og dens fortsatte udvikling.
   

3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’ værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at vi har en tydelig trivselspolitik, herunder klare stue- og klasseregler.
 • Ved at vi har tydelige og skriftlige forventningsaftaler.
 • Ved at læreren er i klassen 10 minutter før skoledagens start.
 • Ved at vi anvender teaterringning.
 • Ved at vi har legeengle, gameboostere og kickstartere i frikvartererne.
 • Ved at vi mindst hvert 3. år gennemfører en undervisningsmiljøundersøgelse.
 • Ved at vi taler og handler anerkendende.
 • Ved at vi drager omsorg for børn og unge, der ikke trives.
   

Ansvarlighed:

1. Ansvarlighed er vigtig fordi …:

 • Det kan give handlekraft og engagement.
 • Det kan skabe motivation.
 • Det skaber balance i fællesskabet.
 • Det er en forudsætning for samarbejde.
 • Det fremmer tillid, trivsel og personlig vækst.
   

2. For at fremme ansvarlighed på Sletten Skole, vil vi:

 • Synliggøre og tydeliggøre forventninger til opgaveløsninger gennem veldefinerede opgavebeskrivelser.
 • Fremme et engagement, der kommer til udtryk i viljen til medbestemmelse og selvbestemmelse og forpligtelse
 • over for fællesskabet. Ved at lade børnene tage aktivt del i skolens liv og hverdag/undervisningens
 • tilrettelæggelse vil man oftest kunne forvente en højere grad af ansvarlighed, mindre mobning og mindre
 • hærværk, for der er ikke mange, der har lyst til at ødelægge noget, man selv har været med til at bygge op.
 • Udvise ansvar overfor hinanden og vores fælles omgivelser, herunder overholde aftaler og regler.
 • Have fokus på en tydelig og klar kommunikation.
 • Sikre at der er en sammenhæng mellem det der siges og det der gøres.
 • Have en anerkendende tilgang til hinanden.
 • Reagere og handle konstruktivt på de problemstillinger, der opstår, herunder håndtere konflikter på en både
 • respektfuld og konstruktiv måde til gavn for alle parter.
   

3. Hvor og hvordan kan vi konkret 'se', værdien er blevet en del af Sletten

 • Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?
 • Ved at alle gennemfører de opgaver, de påtager sig.
 • Ved at alle udviser et ansvar for fællesskabet og de fysiske og æstetiske rammer.
 • Ved at der handles i overensstemmelse med det sagte.
 • Ved at relationerne er præget af sammenhold og fælles retning.
 • Ved at skolens processer er synlige og tydelige.
 • Ved at alle skolens aktører har adgang til relevante informationer gennem en tydelig kommunikationspolitik.
 • Ved at man oplever, at blive set, hørt og anerkendt.